BALTS SIA un/vai tās filiāles (turpmāk tekstā “Pārdevējs”) nodrošina tīmekļa vietnes test.baltspaper.lv (turpmāk tekstā “BALTS”) funkcionēšanu un piedāvā preces un pakalpojumus. Lūdzam, uzmanīgi izlasīt šos noteikumus pirms izmantojiet BALTS sniegtos pakalpojumus. Izmantojot BALTS pakalpojumus, Jūs piekrītat visiem šiem noteikumiem.

 1. Vispārīgie jautājumi
  • Noteikumi nosaka:
   • kārtību, kādā BALTS SIA un/vai tās filiāles (turpmāk tekstā “Pārdevējs”) nodrošina tīmekļa vietnes test.baltspaper.lv (turpmāk tekstā “BALTS”) funkcionēšanu un piedāvā preces un pakalpojumus;
   • Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, saistības, preču iegādes un apmaksas kārtību, piegādi, pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un sniedz vispārēju informāciju par Pārdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem.
  • Noteikumos lietotie termini:
   • Pārdevējs – BALTS SIA un/vai tās filiāles, kas nodrošina tīmekļa vietnes test.baltspaper.lv funkcionēšanu, piedāvā preces un sniedz pakalpojumus;
   • BALTS – tīmekļa vietne test.baltspaper.lv;
   • Pircējs – juridiskā vai fiziskā persona, kura lieto tīmekļa vietni test.baltspaper.lv;
   • Patērētājs – pircējs, kurš ir fiziska persona un kurš iegādājas BALTS preci vai pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;
   • Noteikumi – šie noteikumi, kas nosaka preču iegādes kārtību un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju vai Patērētāju.
  • Pircējs, izmantojot BALTS pakalpojumus, piekrīt šiem Noteikumiem.
  • Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem.
 2. Klienta informācija un datu aizsardzība
  • Pārdevējam iesniegtie Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības likumu. Dati tiek iesniegti trešajām personām tikai ar Pircēja piekrišanu vai likumdošanā paredzētajos gadījumos. Šajā gadījumā maksājuma izpildei nepieciešamie dati tiek nodoti pilnvarotajam apstrādātājam AS “Maksekeskus”.
  • Izmantojot BALTS, Pircēja pienākums ir nodrošināt konfidencialitāti, konta pieejas datu (lietotāja vārda un paroles) saglabāšanu un ierobežot piekļuvi savam kontam citām personām mērā, kas atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pircējs saprot un piekrīt uzņemties atbildību par visām darbībām, kas notiek ar Pircēja kontu un/vai pieejas datiem. Pircējs apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pieejas dati ir privāti saglabāti un tiek droši uzglabāti.
  • Pircēja pienākums ir nekavējoties paziņot Pārdevējam, ja viņam ir bažas, ka trešā persona ir ieguvusi informāciju par pieejas datiem vai pieejas dati tiek izmantoti bez Pircēja atļaujas. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās, ja Pircēja pieteikšanās informācija ir nokļuvusi trešo personu rīcībā Pircēja vainas dēļ.
  • Pircējs ir atbildīgs par precīzas un pilnīgas informācijas ievadi BALTS sistēmā un tā pienākums ir laicīgi paziņot Pārdevējam par jebkurām izmaiņām attiecībā uz šo informāciju. Pircējam ir tiesības un iespējas pašam redzēt un mainīt informāciju un konta iestatījumus „Mans konts” sadaļā. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušas, Pircējam neprecīzi vai novēloti ievadot datus.
  • Pircējs nedrīkst izmantot BALTS:
  • lai pārtrauktu BALTS darbību vai ietekmēt piekļuvi jebkādā citā veidā;
  • krāpnieciskos nolūkos, nelikumīgā darbībā vai saistītos noziegumos;
  • radīt citus darbības traucējumus vai neērtības.
  • Pārdevējs patur tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu Pircējam, slēgt lietotāja kontus, noņemt vai mainīt jebkuru saturu (piem., komentārus), ja ir pārkāpti šie lietošanas Noteikumi vai jebkuri saistītie likumi un/vai noteikumi.
  • Ja Pircējs ar savu darbību vai bezdarbību mēģina graut, bojāt vai traucēt BALTS darbību, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt pieeju mājaslapai un atteikt turpmāku apkalpošanu.
 3. Komunikācija
  • Izmantojot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus, Pircējs sazinās ar Pārdevēju elektroniski, nosūtot Pārdevējam elektroniskā pasta vēstuli (turpmāk tekstā – e-pastu) Pārdevējs sazinās ar Pircēju nosūtot e-pastu vai izvietojot informācijas paziņojumu BALTS sistēmā. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Pircējs piekrīt saņemt visu informāciju, publikācijas un citus paziņojumus (t.sk. par pasūtījuma dzīvesciklu) no Pārdevēja elektroniskā veidā, ja vien likuma tiesiskās prasības neprasa atšķirīgu komunikācijas veidu.
  • Ar pārdevēju ir iespējams sazināties arī telefoniski zvanot uz uzņēmuma biroja tālruni +371 67815115.
 4. Autortiesības un datu bāzu tiesības
  • Viss BALTS saturs, ieskaitot tekstu, grafiku, logo, pogu ikonas, attēlus, audio-videoklipus, digitālās lejupielādes un datu apkopošanu, pieder Pārdevējam vai trešajām personām, kas piegādā saturu un ir aizsargāts ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem autortiesību likumiem.
  • Bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas Pircējam ir aizliegts kopēt vai izplatīt jebkuru BALTS satura daļu sistemātiski un/vai atkārtoti. It īpaši, Pircējs nedrīkst bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas iegūt datus, izmantot jebkuru robotu vai līdzīgas datu ekstrakcijas programmas, lai iegūtu jebkuru BALTS informāciju (neatkarīgi no tā, vai vienu vai vairākas reizes). Turklāt bez rakstiskas piekrišanas Pircējs nedrīkst izveidot savu datu bāzi un/vai publicēt jebkuru BALTS informāciju (piem., BALTS cenas un preču aprakstus).
 5. Zīmoli un preču zīmes
  • BALTS logo un citu zīmola informāciju var izmantot tikai tādā veidā, lai neradītu neskaidrības klientiem par BALTS precēm un pakalpojumiem. Visi citi zīmoli un preču zīmes, kas nav Pārdevēja īpašums un parādās BALTS pieder to īpašniekiem.
 6. Pieejas tiesības licence
  • Pieejas tiesību licence (turpmāk tekstā „Licence”) atļauj izmantot BALTS jebkādiem privātiem un nekomerciāliem nolūkiem, ievērojot lietošanas nosacījumus un pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Pircējam ir ierobežotas, neekskluzīvas, nenododamas un ar apakšlicenci nenododamas tiesības piekļūt un nekomerciāli izmantot BALTS bezmaksas un maksas pakalpojumus.
  • Šī Licence neietver tālākpārdošanas vai komerciālu BALTS vai jebkura tā satura daļas izmantošanu, preču aprakstu, cenas vai citas informācijas kolekciju un izmantošanu, lejupielādējot vai kopējot konta informāciju par labu citam tirgotājam vai izmantot datu ieguves robotus, vai līdzīgas datu savākšanas un ekstrakcijas programmas.
  • BALTS un tās piegādātāji, satura sniedzēji un citi autortiesību īpašnieki saglabā visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajos Noteikumos. Nevienu BALTS daļu vai pakalpojumu nekāda tā daļā, nedrīkst kopēt, pārdot un/vai izmantot komerciālos nolūkos bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas.
  • Pircējs nedrīkst izmantot BALTS logo vai citu BALTS informāciju (ieskaitot attēlu, teksta, lapas izkārtojumu, vai formu) bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas. Pircējs nedrīkst izmantot jebkurus meta tagus vai kādu citu “slēpto tekstu”, izmantojot BALTS vārdu bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas.
  • Pircējs nedrīkst ļaunprātīgi izmantot BALTS un var izmantot BALTS tikai savu piešķirto tiesību ietvaros. BALTS piešķirtās pieejas tiesības beigsies, ja Pircējs nespēj izpildīt šos lietošanas Noteikumus.
 7. Atsauksmes, komentāri un cita komunikācija
  • Pircējs var publicēt komentārus, citu saturu, sūtīt paziņojumus un iesniegt ierosinājumus, idejas, komentārus, jautājumus vai citu informāciju, kamēr saturs nav nelikumīgs, neķītrs, aizvainojošs, draudošs, apmelojošs, pārkāpj iejaukšanas uz privātumu, vai citādi nelikumīgs vai pārkāpj trešo personu tiesības vai satur programmatūras vīrusu, politiskas kampaņas, reklāmas atbildi, masu sūtījumus, vai kādu no “spam” formas.
  • Pircējs nedrīkst izmantot viltotu e-pasta adresi, uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt attiecībā uz izcelsmi. Pārdevējs patur tiesības izņemt vai mainīt saturu.
  • Padarot savu saturu pieejamu BALTS vietnē vai nosūtot citus datus, Pircējs piešķir Pārdevējam, ja vien nav noteikts citādi:
  • neekskluzīvu, bezatlīdzības un nenododamas tiesības izmantot, reproducēt, modificēt, adaptēt, publicēt, tulkot, sagatavot atvasinātus darbus, izplatīt un atskaņot šo saturu vispasaules jebkuriem līdzekļiem;
  • tiesības izmantot nosaukumu vai vārdu, kuru Pircējs sniedza, saistība ar šo saturu.
  • Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam tiek piešķirtas neatsaucamas tiesības rīkoties, to starp sniegt formālas dokumentu kopijas un ierakstus, ar Pircēja ievadītajiem datiem – saturu un materiāliem – BALTS sistēmā visā tā intelektuālo īpašuma tiesību aizsardzības laika posmā.
  • Pircējs garantē, ka viņam ir visas tiesības uz saturu, tajā skaitā turēt vai pārdot, tajā brīdī, kad saturs bija iesniegts:
  • saturs un materiāli ir bez kļūdām;
  • satura vai materiālu izmantošana, kuru Pircējs ir sniedzis, nepārkāpj jebkādus noteikumus, BALTS politiku un nerada zaudējumus jebkurai personai vai uzņēmumam (ieskaitot, ja saturs vai materiāls nav apmelojošs).
 8. Intelektuālo īpašumu tiesību pretenzijas
  • Pārdevējs respektē trešo personu intelektuālās īpašuma tiesības. Ja Pircējs uzskata, ka Pircēja intelektuālā īpašuma tiesības ir izmantotas tādā veidā, kas dod iemeslu aizdomām par pārkāpumu, lūdzam, sazināties ar Pārdevēju, lai novērstu pārkāpumu.
 9. Līguma noslēgšana
  • Pasūtījums – ir Pircēja piedāvājums Pārdevējam noslēgt Pirkuma līgumu. Pasūtot caur BALTS, Pārdevējs nosūta Pircējam elektronisku apliecinājumu, ka pasūtījums ir saņemts (pasūtījuma apstiprinājums) ar Pircēja pasūtījuma datiem uz e-pastu. Šī apstiprinājuma mērķis nav akceptēt Pārdevēja piedāvājumu, bet vienkārši informēt, ka Pircēja pasūtījums ir saņemts.
  • Pirkuma līguma noslēgšanas brīdis ir Piegādes apstiprinājums. Ja Pircēja Pasūtījums tiks piegādāts vairāk nekā vienā iepakojumā, var gadīties, ka Pircējam par katru paku būs atsevišķs Piegādes apstiprinājums. Šajā gadījumā attiecībā uz katru Piegādes apstiprinājumu starp Pircēju un Pārdevēju tiks noslēgts atsevišķs Pirkuma līgums par attiecīgajā piegādes postenī piegādātājām precēm. Līguma izpildītājs ir Pārdevējs. Neatkarīgi no šo Noteikumu 10.punktā atrunātajiem gadījumiem par Pircējam piešķirtajām tiesībām anulēt savu pasūtījumu, Pircējam ir tiesības bez maksas atcelt savu Pasūtījumu pirms Piegādes apstiprinājuma saņemšanas jebkurā brīdī.
  • Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, Pārdevējs saglabā ar Pircēju noslēgtos Pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.
 10. Pasūtījuma anulēšana, preces atgriešana un atteikuma tiesības
  • Pircējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu līdz preču piegādes brīdim, par to paziņojot BALTS (piemēram: telefoniski, e-pasts) norādot pasūtījuma numuru.
  • Izņemot šo noteikumu 10.4. punktā norādītos gadījumus, Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no preču saņemšanas datuma, un šajā gadījumā Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, Patērētājam ir tiesības atgriezt saņemto preci un atcelt Pirkuma līgumu, nesniedzot nekādu pamatojumu, nosūtot informāciju ar e-pasta starpniecību.
   • Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja Pārdevējs saņēmis atgriezto preci šo 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ. Gadījumā ja pārdevējs pircēja atgriezto preci nesaņem šo 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, tad atgriežamā prece netiek pieņemta.
  • Patērētājam ir tiesības apmainīt preci pret citām precēm 14 kalendāro dienu laikā, nosūtot informatīvu paziņojumu uz BALTS e-pasta adresi, norādot pasūtījuma numuru, bankas konta numuru.
  • Preču atgriešana saskaņā ar 10.2. un 10.3. punktiem neattiecas uz preci, ja tā jau sākta lietot ar redzamām lietošanas pazīmēm.
  • Atgrieztajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādu to saņēma Patērētājs. Ja prece ir iegādāta kampaņas laikā, kurā precei tika pievienota vēl kāda prece, Patērētājam ir jāatgriež viss komplekts (t.i., visas preces, kas tika piegādātas).
  • Ja atgrieztā prece ir bojāta un bojājums:
  • nav BALTS radīti;
  • pārdevējam pēc preces vērtības apmaksas ir tiesības veikt preces vērtības pārrēķinu un pieprasīt Patērētājam kompensēt starpību. Par to Pārdevējs informē Patērētāju rakstiskā veidā, nosūtot informāciju uz Patērētāja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja Patērētājs nepiekrīt paziņojumā norādītajam preces vērtības samazinājumam, Pārdevējam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, lai apstiprinātu preces vērtību. Izdevumi, kas saistīti ar eksperta pakalpojumiem, tiek dalīta uz pusēm starp Patērētāju un Pārdevēju, izņemot gadījumus, ja kādas puses nostāja izrādīsies nepamatota. Šajā gadījumā izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumiem, segs tā puse, kuras nostāja bija acīmredzami nepamatota.
  • Atgriešanas gadījumā, prece jānosūta uz sekojošu adresi:
   • SIA “BALTS”, Valguma iela 10, Rīga, LV – 1048, Latvija
  • Noteikumu 10.1. punktā aprakstītajā pasūtījuma anulēšanas gadījumā vai 10.2. un 10.3. punktos aprakstītajā preču atgriešanas gadījumā, Patērētājam tiek atgriezta iemaksāta summa. Ja produkcija tiek atgriezta pēc Patērētāja vēlmes (tai nav bojājumu un atbilst test.baltspaper.lv sniegtajam aprakstam), piegādes izmaksu summa netiek atgriezta. Naudas summa tiek atgriezta uz Patērētāja norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pasūtījuma anulēšanas paziņojums ir saņemts BALTS. Preces atgriešanas gadījumā naudas summa tiek atgriezta uz Patērētāja norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis atgriezto preci, izņemot gadījumus, kas aprakstīti Noteikumu 10.4., 10.5. un 10.6. punktos.
 11. Preces neatbilstība līguma prasībām, preces atgriešana
  • Pārdevējs garantē, ka Prece būs kvalitatīva, bet, ja kvalitātes prasības netiks izpildītas, tad Pārdevējs veic preces labošanu.
  • Ja Pircējs saņēmis preci un tai ir vizuāli defekti, kas radušies ražošanas vai transportēšanas procesā, tad Pārdevējs labošanu veic bezmaksas un arī atkārtotu piegādi Pircējam veic bezmaksas.
  • Preces labošana netiek veikta, ja ir konstatēta šķidrumu nokļūšanas pēdas uz preces, ja pircējs pats veicis labojumus piegādātajai precei vai trūkumi ir radušies preces neatbilstošas izmantošanas rezultātā vai preces nolietošanās notikusi tās normālas lietošanas rezultātā. Labošana netiek veikta arī, ja:
  • Precei, kurai nepieciešams novērst vizuālus bojājumus, kas radušies ražošanas procesā netiek iesniegts pirkuma apliecinošs dokuments vai šie dokumenti ir rediģēti, bojāti vai nav salasāmi;
  • preces dizains ir patvaļīgi mainīts neatkarīgi no tā, cik kvalitatīvi vai cik lielā apjomā izmaiņas ir veiktas, vai, ja preces remontu ir veikusi cita darbnīca, kuru nav pilnvarojis Pārdevējs.
  • Lai saņemtu labošanas pakalpojumus, Pircējam jāgriežas ar pirkuma apliecinošu dokumentu “BALTS” SIA birojā: Valguma iela 10, Rīga, LV – 1048, Latvija, darba dienās no 8:00 līdz 17:00 preces neatbilstības novēršanai. Vai arī pēc iepriekšējas vienošanās ar Pārdevēju preci var atgriezt ar kurjerpakalpojumu kompānijām, kas preci nogādās “BALTS” SIA birojā: Valguma iela 10, Rīga, LV – 1048, Latvija ar pirkumu apliecinošu dokumentu.
  • Ja prece neatbilst prasībām bojājumu gadījumā, Pircējam ir tiesības pieprasīt preces labošanu vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu, kas atbilst prasībām vai anulēt pasūtījumu un atgriezt prasībām neatbilstošo preci Pārdevējam.
  • Preces, kas neatbilst prasībām, atgriešanas gadījumā, tiks veikta summas atmaksa. Nauda tiks ieskaitīta uz Pircēja bankas kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad prece ir atgriezta Pārdevējam.
  • Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) noteiktajām normām un atbilstoši reglamentējošajām Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
 12. Pretenziju iesniegšanas kārtība
  • BALTS iegādātajām precēm pretenziju iesniegšanas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no to iegādes brīža.
  • Pretenziju var iesniegt ar nosacījumu, ka prece ir izmantota tikai tai paredzētiem mērķiem. Ja defekts ir radies ražotāja vainas dēļ, tiks segti visi izdevumi, kas saistīti ar materiāliem un remontu. Kompensēšanai netiek paredzēti bojājumi vai zaudējumi, ja tādi radušies ārējo apstākļu ietekmē (piem., mitrums).
  • Lai iesniegtu Pretenziju, ir jābūt saglabātam par preces iegādi apstiprinošam dokumenta oriģinālam.
  • Uz pretenzijas iesniegšanu neattiecas preces lietošanas pamācība, regulēšana, apkope, tīrīšana, preces komerciāla izskata atjaunošana vai tādu kļūmju likvidēšana, kuras radušās preces lietošanas pamācību neievērošanas gadījumā.
  • Pretenzijas iesniegšanas laiks tiek atcelts, ja darījuma saistības ir anulētas 11.punktā minētajos gadījumos.
  • Tiesības iesniegt pretenziju par zaudējumu atlīdzību neattiecas uz bojājumiem, kas radušies preci transportējot pēc tās nodošanas Pircējam, preces nepareizas izmantošanas rezultātā vai gadījumos, kad prece tiek izmantota tai neparedzētiem mērķiem.
  • Lai iesniegtu pretenziju, Pircējam jāraksta ziņa uz e-pastu: birojs@test.baltspaper.lv.
  • Papildus tiesībām iesniegt pretenziju Pircējam ir tiesības atsaukties uz jebkuriem citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.
 13. Preču pieejamība, cena un informācijas precizitāte
  • Visas preču cenas BALTS mājaslapā ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Piegādes izmaksas ir iekļautas atsevišķā cenrādī.
  • Pārdevēja pienākums ir pārbaudīt cenas katru reizi, apstrādājot Pircēja pasūtījumu, pirms maksājuma saņemšanas vai Piegādes apstiprinājuma nosūtīšanas, lai novērstu gadījumus, kad Pārdevējs neapzināti ir norādījis kļūdainu Preces vai Pakalpojuma cenu.
  • Ja prece ir pasūtīta par nepareizu cenu un pareiza cena ir augstāka, nekā cena BALTS piedāvājumā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, pirms Piegādes apstiprinājuma nosūtīšanas un jautā, vai Pircējs piekrīt iegādāties produktu par pareizu cenu vai vēlas atcelt Pasūtījumu.
  • Ja pareiza preces cena ir zemāka par norādītu cenu, Pārdevējs samazina pārdošanas cenu līdz pareizai cenai un nosūta preci Pircējam.
  • Ņemot vērā, ka preces vienmēr ir pieejamas ierobežotā daudzumā, preču cena un pieejamība var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šajā gadījumā Pārdēvējam ir tiesības atteikties pārdot konkrēto preci un atmaksāt klientam veikto apmaksu uz bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā. Vai piedāvāt kādu citu līdzvērtīgu produktu.
  • Preces informācija tiek regulāri pārbaudīta un atjaunota. Informācija var tikt atjaunota jebkurā brīdī, ka arī pēc Pircēja pēdējā apmeklējuma.
 14. Pasūtījuma veikšanas kārtība
  • Pircējs var veikt pasūtījumu BALTS pasūtījumu sistēmā vai nosūtot informāciju uz pārdevēja e-pastu.
  • Pasūtījuma veikšana nenozīmē automātisku preces rezervēšanu.
  • Ja pasūtījuma piegādi nav iespējams izpildīt, Pārdevējam ir tiesības piedāvāt Pircējam izvēlēties līdzvērtīgu vai labāku preci. Ja Pircējs nevēlas saņemt līdzvērtīgu preci, Pasūtījums tiek anulēts, un, ja par to ir veikta samaksa, Pārdevējs atgriež naudu Pircējam uz kontu, no kura tika veikta samaksa par pasūtījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtījuma atcelšanas.
 15. Preces apmaksa, īpašumtiesības
  • Klients var apmaksāt preces pirkuma cenu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdēvēja bankas kontu (pēc rēķina saņemšanas uz e-pastu), ja pasūtījums tiek veikts caur e-pastu.
  • Ja Pircējs iegādājas preci caur BALTS, tad pircējam ir iespējams par vēlamo preci samaksāt ar automātisko pieslēgšanos vēlamajai bankai vai, izmantojot savas bankas kartes datus.
  • BALTS patur tiesības atsevišķos gadījumos nepiedāvāt konkrētas maksājumu metodes.
  • Katra prece tiks nodota Pircējam tikai pēc pirkuma pilnīgas apmaksas Pārdēvējam.
  • Maksājumu var veikt tikai Pircējs, kam ir vairāk nekā 18 gadi.
  • Preču cenas un apmaksa notiek eiro valūtā.
 16. Preču piegāde.
  • Pārdevējs preces piegādā izmantojot SIA”OMNIVA” (turpmāk – Kurjers) pakalpojumus. Ar piegādes izcenojumiem ir iespējams iepazīties BALTS mājaslapā. Piegāde tiek veikta ar izvēlēto Kurjera pakalpojumu līdz norādītajam pakomātam vai piegādātas tieši klientam, ja klients izvēlējies šādu piegādes veidu. Klientam ir arī iespēja preci saņemt Pārdevēja birojā vai ražotnē:
  • Birojs: Valguma ielā 10, Rīgā, LV-1048, Latvijā;
  • Ražotne: Langervaldes ielā 1, Jelgavā, LV-3002, Latvija
  • Vēlamās preces pircējam tiek piegādātas 10 dienu laikā pēc pilnīgas preces apmaksas Pārdevējam.
  • BALTS mājaslapā Pircējs var atrast informāciju par preču pieejamību (piemēram, preces informācijas lapā). Pārdevējs informē, ka visa informācija, kas attiecas uz pieejamību, piegādes izmaksām vai citu preces piegādes informāciju. Tā negarantē, ka piegāde tiks veikta tieši norādīta termiņā. Ja Pircēja pasūtījuma apstrādes laikā dažādu apstākļu dēļ izrādās, ka pasūtīta prece nav pieejama, tādā gadījumā Pircējam tiks nosūtīta papildus informācija uz e-pastu. Šis noteikums nekādā veidā neierobežo Pircēja likumiskās tiesības.
  • Gadījumā, ja Pircēja pasūtītās preces nav pieejamas noliktavā un tās ir speciāli jāizgatavo, un, ja šajā sakarā preču piegāde aprakstā noteiktajā piegādes termiņā nav iespējama, ka arī citos gadījumos, kad preču savlaicīga piegāde nav iespējama, un gadījumos, par kuriem Pārdevējs nevar uzņemties atbildību, Pārdevējs informē par to Pircēju pa tālruni vai e-pastu, ko Pircējs norādījis, veicot pasūtījumu, 2 darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis pasūtījumu. Gadījumā, ja Pircējs ir zaudējis interesi iegādāties preci tās piegādes termiņa dēļ, Pircējam ir tiesības anulēt Pasūtījumu un Pircēja iemaksātā summa (ieskaitot transporta izmaksas) tiks atgriezta Pircējam 10 darba dienu laikā no pasūtījuma anulēšanas brīža.
  • Kad Pircēja pasūtītās preces tiks nodotas Kurjeram, Kurjers sazinās ar Pircēju pastāvīgi, lai precizētu preču piegādes detaļas.
  • Pircēja pienākums ir sekot līdzi kontaktinformācijas pareizībai, veicot pasūtījumu, lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces. Pārdevējs un Kurjers nav atbildīgi par kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces, kas radušies datu neprecizitātes gadījumā, veicot pasūtījumu.
  • Kurjers piegādā preces Pircējam kopā ar pārdošanas dokumentiem (pavadzīmes). Pirms parakstīt pavadzīmi par preču saņemšanu, Pircēja pienākums ir pārbaudīt preču iepakojumu un tā ārējo bojājumu gadījumā, to norādīt pavadzīmē. Bojāta iepakojuma gadījumā, Pircēja pienākums ir informēt Pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pastu. Prece, kuras iepakojums ir bojāts Kurjera vai Pārdevēja vainas dēļ, tiks aizvietota.
 17. Mūsu atbildība
  • Pārdevējs cenšas, lai BALTS pakalpojumi ir vienmēr pieejami bez pārtraukumiem un kļūdām. Ņemot vērā interneta raksturu, to nav iespējams garantēt. Pircēja piekļuve BALTS var tikt apturēta vai ierobežota, remonta, uzturēšanas vai jaunu iekārtu un pakalpojumu ieviešanas dēļ. Pārdevējs cenšas samazināt katra no šīm pagaidu apturēšanas vai ierobežošanas gadījuma biežumu un ilgumu.
  • Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies BALTS darbības traucējuma dēļ.
 18. Piemērojamās tiesības
  • Papildus šiem Noteikumiem pirkumu veikšanu BALTS interneta veikalā regulē Latvijas Republikā spēkā esošie likumi.
  • Ņemot vērā, ka BALTS piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
  • Domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, pusēm ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības padomē vai Rīgas apgabala tiesā.
 19. Izmaiņas pakalpojumos un noteikumi grozījumi
  • Pārdevējs patur tiesības šos Noteikumus mainīt vai papildināt bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas tiek paziņotas BALTS mājaslapā un tās stājas spēkā no to publicēšanas brīža. Ja pasūtījums tika veikts, pirms grozījumi noteikumos stājās spēkā, tiek piemēroti tie noteikumi, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī, izņemot gadījumus, kad likumdošana vai šie noteikumi neparedz savādāk.
  • Ja viens no Noteikumu nosacījumiem ir uzskatāms par spēkā neesošu vai jebkāda iemesla dēļ neizpildāms, šis nosacījums tiek uzskatīts par atdalāmu un tas neietekmē derīguma termiņu un visu atlikušo noteikumu izpildāmību.
 20. Pircēja vecuma ierobežojumi
  • Pārdevējs nepiedāvā preces pārdošanai nepilngadīgajām personām. Pārdevēja preces un pakalpojumus bērniem var iegādāties tikai pieaugušie.
 21. Mūsu kontaktinformācija

Nosaukums: SIA BALTS

Reģ. nr.: 40003375832

PVN reģ. nr.: LV40003375832

Adrese: Valguma iela 10, Rīga, LV-1048, Latvija

Tālr. 67815115; e-pasts: birojs@test.baltspaper.lv

Labdien!

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietotāja pieredzi.
Uzzini vairāk: Privātuma politika

Pielāgot izvēli